Category Archives: Kissa

Naglasa.. Nahinang Balhala’

By Muhammad Faiz Al-Madani

Naglasa….. Nahinang BALHALA’.
.
Kiyaingatan niyu ka in kissa sin duwa naglalasa ha masa jahiliyyah?.
.
Full in love in usug kan babai, damikkiyan hi babai kan usug..
.
Ha sabab sin paglasa nila, nahinang sila BALHALA’ siyumba sin manga Quraish..
.
In hinang pagsirik pa Allahu Ta’ala apabila manaimbabaw ha pangatayan sin manusiya, umusbu pa guwa’ sin kawman, sampay kalupahan sin manusiya’ bang unu in palsababan niya.
.
In makaajaib (makainu-inu) ha jaman jahiliyyah, ha biya’ na hayadtu in taud sin Tuhan nila, mayta’ nila siyumba in duwa tau ini amuin piyagmulkaan sin Tuhan ha sabab sin pagma’asiyat nila?

Please follow and like us:

Kissa Sin Hambuuk Usug Masub Mangudjuh

By ‎الدعاء والذكر والإستغفار

(In ngan niya hi ABU SA’LIM ( أبو سالم )

بسم الله الرحمن الرحيم
Before ta tagnaan in QISSA magsarang sukol kniu pa ALLAHU TAALA amuin magdidihil katuh kabuhi iban kamatay amuin tanadasan niya ktaniu/MANUSIAH bng hciu tud in marayaw kakahinang katuh taniu daindi ha DUNYA, Mangauh kitaniu dowaa bng mayan Paabutun ktaniu pa bulan RAMADHAN sabab mangdurungguh na, Saltah Salawat iban Salam pa Panghuh Natuh محمد صلى الله عليه وسلم .

Please follow and like us:

Shiekh Abdulhamid Kishk (Rahimahullah) Nawapat Sahbu Nagsusujud.

By بن مسعود

Hambuuk alim dakula ha masa nato ini kila sarta timanog pa dunya ha sabab sin ingat niya.

piyag anak ha tahun 1933 nawapat ha tahun 1996 (1351-1417), ha ummul niya 13 tahun nabuta na in hansipak mata

Please follow and like us:

Pagpatay Sin ISIS pa 52 Sundalo Muslim Sunni ha Syria

By شرهان عيسى

Bismillahir Rahmanir Rahim,
Was salatu Was salamu Ala Rasulillah,
(explicit content, tabiya ha mga wordings)

Share ko naa kaniyu matiyuh background sin bagay ku Syrian ini, hati maestablish ta in credibility sin nagriwayat kaku, actually mataud bagay ku Syrian, kasi mag-isa lang ako Muslim di ha Comapny namu, 

Please follow and like us:

Timubtub in Kabuhi’ Niya ha Wakto Nagsusujud

By بن مسعود

بسم الله الرحمن الرحيم

Sanglit iban pamudji pa katunggal sin mahasutchi Allah, sarta salawat iban salam pa Nabi pilihan Mohammad (sallallahu alayhi wasallam) lapay na in laum kaluargah niya iban sin katan kashahabatan niya.

Please follow and like us:

Panagnaan Adlaw Nakalingkod hi Umar Ibn Khattab (R.A) ha Pag Khalifa.

By بن مسعود

Nangannal ako ha wakto nabassa ko in jimato ha panagnaan adlaw kalingkod hi Umar (radiyallahu anhu) ha pag khalifa.

kiyaingatan sin mga shahabat bang biyadiin in bungis isug iban kusug sarta hugut sin pamaugbug sin Umar (radiyallahu anhu) ha

Please follow and like us:

Ayaw Kaw Manghukum Magsaruun-duun ha Wala Mo Napariksa in Kahalan.

By بن مسعود

Laung hi shiekh mohammad hassan ayaw kaw manghukum magsaruun-duun ha wala mo napariksa in kahalan.

siyabbut hainduun ha khutba hi dr.shiekh mohammad hassan july, 04, 2014 in qissa jimato ha pag hajj niya iban sin mga panaiban niya.

ha wakto in sila ha muzdalifa na nag jama na sila

Please follow and like us:

Dr. Yousuf Qardawi (hafijahullah)

By بن مسعود

In ako ha katihabaan sin ummul ko nanawag tawag na ako pa pag jihad daing pa ha tahun 1948 ha wakto timindog na in israil namarinta sambil pa adlaw ini, nanawag tawag ako pa pag jihad pa israil ha katihabaan sin ummul ko ha wakto timagna

Please follow and like us:

Kissa Sin Ikaruwa Pag Hulah-hulah

By Celinamar Amri

Sakahaba in bana niya sumabbot umasawa ika ruwa mag tuy niya bugaun sin kabtangan magpabugit ako kaymu dih muna kakitaan in mga anak mu apabila kaw umasawa magbalik.

kahawpuan niya dih matayma sin asawa umasawa balik in bana niya. Mahunit niya pikilun awn bahagi niya ha

Please follow and like us:

Duwa Tumpukan Muslim

By Muhammad Faiz Al-Madani

Awn mathal (bahasa-bahasa) sin bangsa Arab laung niya:

أنا وأخي على ابن عمي ، أنا وابن عمي على الغريب

HATINIYA: “IN AKU IBAN SIN TAYMANGHUD KU MAGTABANG

Please follow and like us:

Kissa Sin Pagsabar

Piyaasawa aku hi amah dain ha anak sin hambuuk bagay niya la’ga’, in sipat sin babae ini di’ magkayba’ iban kapangandulan. Amuna ini in babae iya-angan angan ku, sumagawa’ laung niya: nakapila ra kami nagkita’ iban sin babae ini. Amura in kabisita niya pa bay namuh

Please follow and like us:

Duwaa Bukon Mustajab

By Muhammad Faiz Al-Madani

Hi Abu Ja’afar Al-Mansur hikaruwa khalifa sin banul Abbas (Abbasiyyoon). Ha wala’ pa siya nahinang khalifa, awn bagay (panun) niya pag nganan kan “Azhar As- Samman”. Sakali, nahinang mayan siya khalifa, timibaw madtu kaniya hi Azhar karna’ sumalam iban pagmakuyag sin nahinang na siya

Please follow and like us:

Qissa Sin Babae Nasasakit Iban Sin Daraakun Niya

By بن مسعود

بسم الله الرحمن الرحيم

sasanglitan iban pupudjihan tuput pa katunggal sin mahasutchi Allah, tuhan amuin magparatung sin masakit sarta siya in kaga kawasa magpauli sin masakit, salawat iban salam pa nabi pilihan panghu

Please follow and like us:

Manusiya Naghihinang Ma’shiyat Sambil Timubtub in Kabuhi’ nila ha Sangi-ngi na Hinang

By بن مسعود

بسم اله الرحمن الرحيم

saribu-ribu pamudji pa katunggal sin mahasutchi Allah tuhan mamaksurun huhulat-hulatun panga-ngayuan hahajatun, salawat iban salam pa jungjungan Nabi Mohammad (sallallahu alayhi wasallam) samuwa pa katan sin ahlul bait niya mabut pa katan kashahabatan niya.

Yari na isab kami dimihil maniyo-tiyo pangad

Please follow and like us:

Qissa Sin Iru’ Iyu-uhaw

By Haban Naka

Qissa sin hambuuk tao nag sarang sukul kaniya in Allahu Taa-la iban iyampun sin Allahu Taa-la in pardusahan niya, parsababan imulung siya ha iru’

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها

Please follow and like us:

Pag SHARE kaw bat sumampay pa kaibanan. Magsukul!